Skip to main content
The Green Track
Aeráid

Tacú le hiarrachtaí chun ár n-athrú aeráide a mhaolú agus oiriúnú dó

Tá feachtas #TheGreenTrack ag mealladh Eorpaigh óga sa chomhrac chun todhchaí níos inbhuanaithe a chruthú. Tugtar aghaidh ann ar phríomhábhair, lena n-áirítear an t-athrú aeráide.

Cad é an dúshlán?

Tá an t-athrú aeráide ar cheann de na dúshláin is mó atá os comhair an phláinéid. Mar thoradh ar ghníomhaíocht an duine, tá teochtaí domhanda ag ardú, tá triomach agus falscaithe ag tarlú níos minice, tá patrúin bháistí ag athrú, tá oighearshruthanna agus sneachta ag leá agus tá leibhéal na farraige ag ardú go domhanda.

Tá dlúthnasc idir cailliúint na bithéagsúlachta agus an ghéarchéim aeráide agus treisíonn siad a chéile.  Is bealach iontach é an bhithéagsúlacht a chosaint agus éiceachórais a athbhunú chun éifeachtaí an athraithe aeráide a chomhrac. Os a choinne sin, cuireann scrios an dúlra dlús leis an téamh domhanda, agus scaoileann éiceachórais damáistithe carbón seachas é a stóráil.

Tá sé ríthábhachtach astaíochtaí de bharr gníomhaíochtaí daonna a laghdú faoina leath agus caillteanas dúlra a aisiompú le linn na ndeich mbliana seo. Ina éagmais sin, ní féidir linn teorainn 1.5 °C a chur leis an téamh domhanda.

Cad é freagairt an Aontais Eorpaigh?

Chun sprioc 1.5 °C a bhaint amach, tá sprioc leagtha síos ag an Aontas Eorpach a bheith neodrach ó thaobh na haeráide de faoi 2050 agus a chuid astaíochtaí a laghdú 55 % faoi 2030 i gcomparáid le leibhéil 1990. Chun na cuspóirí dícharbónaithe sin a bhaint amach, ní mór astaíochtaí a laghdú i ngach earnáil den gheilleagar — ón tionsclaíocht agus ón bhfuinneamh, go dtí an t-iompar agus an fheirmeoireacht. I mí Iúil 2021, chuir an tAontas plean mionsonraithe do gheilleagar iomlán na hEorpa i láthair chun na spriocanna sin a bhaint amach, lena n-áirítear tograí chun athbhreithniú a dhéanamh ar phríomhdhlíthe aeráide, fuinnimh, úsáide talún, iompair agus cánachais na hEorpa chun na laghduithe breise ar astaíochtaí a bhaint amach do 2030.

Is bagairt dhomhanda é an t-athrú aeráide agus ní féidir aghaidh a thabhairt air ach trí fhreagairt dhomhanda. Bíonn an tAontas rannpháirteach agus tacaíonn sé go gníomhach lena chomhpháirtithe idirnáisiúnta maidir le gníomhú ar son na haeráide, lena n-áirítear sonraí atá rialaithe ar cháilíocht ó Sheirbhís Copernicus don Athrú Aeráide (C3S).

I gcomhthráth le hastaíochtaí a laghdú, tá an tAontas Eorpach ag gníomhú maidir le hoiriúnú don athrú aeráide chun aghaidh a thabhairt ar thionchair dhosheachanta an athraithe aeráide.

Is féidir leat dul chun cinn an Aontais maidir le gníomhú ar son na haeráide a leanúint anseo.

Is iad seo a leanas príomhdhlíthe agus príomhstraitéisí an Aontais chun dul i ngleic leis an athrú aeráide:

An Comhshocrú Aeráide Eorpach

tionscnamh de chuid an Aontais lena dtugtar cuireadh do phobail agus d’eagraíochtaí páirt a ghlacadh sa ghníomhú ar son na haeráide

Tacaíonn tionscnaimh earnáilsonracha eile leis na straitéisí sin, lena n-áirítear:

Eolas faoin gcaoi a bhfuil an t-athrú aeráide á chomhrac ag an Aontas

Labhraíonn Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, Ursula von der Leyen, faoin bplean atá ag an Eoraip bheith ar an gcéad mhór-roinn atá neodrach ó thaobh carbóin de

 

Glac páirt

Bí cinnte go leanfaidh tú imeachtaí an fheachtais, glac páirt i bhfeachtas #TheGreenTrack ar líne agus glac páirt sna chéad stadanna Green Track eile.

Amharc ar an gcomhrá leanúnach