Skip to main content
The Green Track
Klimat

Wspieranie działań na rzecz adaptowana się do zmiany klimatu i łagodzenia jej skutków

Kampania #TheGreenTrack angażuje młodych Europejczyków do działania na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości, a jednym z kluczowych zagadnień jest zmiana klimatu.

Czego dotyczy wyzwanie?

Zmiana klimatu jest jednym z największych wyzwań, przed jakimi stoi nasza planeta. Na skutek działalności człowieka na świecie notuje się coraz wyższe temperatury, różne regiony świata coraz częściej nawiedzają susze i pożary, zmieniają się wzorce opadów, lodowce i śniegi topnieją, a poziom mórz i oceanów podnosi się.

Utrata bioróżnorodności i kryzys klimatyczny są ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie na siebie oddziałują. Dlatego ochrona bioróżnorodności i odbudowa ekosystemów jest doskonałym sposobem na przeciwdziałanie skutkom zmiany klimatu. Z drugiej strony, niszczenie przyrody przyspiesza globalne ocieplenie, a ze zdewastowanych ekosystemów do atmosfery uwalnia się zmagazynowany w nich dwutlenek węgla.

Kluczowym wyzwaniem na tę dekadę jest zmniejszenie o połowę emisji będących skutkiem działalności człowieka i odwrócenie trendu utraty gatunków roślin i zwierząt. Bez tych działań nie zdołamy zatrzymać globalnego ocieplenia na poziomie niższym niż 1,5°C.

Jaka jest reakcja UE?

Aby zrealizować cel ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5°C, Unia Europejska postawiła przed sobą zadanie osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku i zmniejszenia do 2030 roku emisji o 55 % w porównaniu do poziomu z roku 1990. Tak sformułowane cele dekarbonizacji będą możliwe do zrealizowania pod warunkiem zmniejszenia emisji we wszystkich sektorach gospodarki – od przemysłu i energetyki po transport i rolnictwo. W lipcu 2021 roku UE przedstawiła szczegółowy plan realizacji tych celów dla całej europejskiej gospodarki, uwzględniając w nim także propozycje zweryfikowania najważniejszych unijnych regulacji w zakresie klimatu, energetyki, uprawy gruntów, transportu i opodatkowania, aby umożliwić dodatkowe obniżenie emisji do 2030 roku.

Zmiana klimatu niesie zagrożenie dla całego świata i tylko reakcja całego świata może przynieść oczekiwane rezultaty. UE aktywnie angażuje się w działania na rzecz klimatu podejmowane przez jej międzynarodowych partnerów i wspiera je na przykład poprzez dostarczanie wysokiej jakości danych pochodzących z usług programu Copernicus w zakresie zmiany klimatu (C3S).

Oprócz ograniczania emisji UE podejmuje również działania z zakresu adaptowania się do zmiany klimatu, które pomogą nam mierzyć się z nieuniknionymi skutkami tego procesu.

Tutaj możesz śledzić postępy działań UE na rzecz klimatu.

Najważniejsze unijne regulacje i strategie walki ze zmianą klimatu obejmują:

Europejski Zielony Ład

nasz plan działania dotyczący transformacji UE w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i neutralnej dla klimatu

Wspomniane strategie są wspierane przez inne sektorowe inicjatywy, w tym:

Sprawdź, jak UE walczy ze zmianą klimatu

Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, mówi o planie Europy, który zakłada, że nasz kontynent będzie pierwszym na świecie kontynentem neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla

 

Podejmij działanie

Śledź informacje o wydarzeniach, zaangażuj się w kampanię #TheGreenTrack w internecie i weź udział w najbliższym wydarzeniu Green Track Stops na jednym z przystanków kampanii.

Śledź toczące się dyskusje