Skip to main content
The Green Track
Klimat

Stöd till insatser för att begränsa och anpassa oss till förändringarna av vårt klimat

Kampanjen #TheGreenTrack engagerar unga européer i kampen för att bygga en mer hållbar framtid. Den tar upp viktiga ämnen, däribland klimatförändringarna.

Vad är utmaningen?

Klimatförändringarna är en av de största utmaningarna som jorden står inför. På grund av människans aktivitet höjs världens temperaturer, torka och skogsbränder inträffar allt oftare, regnet börjar falla på andra sätt, snö och glaciärer smälter och jordens havsnivå stiger.

Förlusten av biologisk mångfald har ett nära samband med klimatkrisen, och de båda sakerna förvärrar varandra. Att skydda den biologiska mångfalden och återställa ekosystem är ett utmärkt sätt att bekämpa klimatförändringarnas effekter. När naturen däremot förstörs, påskyndas den globala uppvärmningen, då de skadade ekosystemen avger koldioxid istället för att lagra den.

Det är nödvändigt att under det här årtiondet halvera de utsläpp som orsakas av mänskliga aktiviteter och hejda naturförlusterna. Annars kan vi inte begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C.

Vad är EU:s svar?

För att uppfylla målet på 1,5 °C har EU satt upp målet åt sig att bli klimatneutralt till 2050 och att minska sina utsläpp med 55 % till 2030, jämfört med 1990 års nivåer. För att nå de målen och fasa ut fossila bränslen måste utsläppen minskas i alla delar av ekonomin – från industri och energi till transport och jordbruk. I juli 2021 lade EU fram en detaljerad plan för hur hela den europeiska ekonomin ska nå de här målen, med förslag på att se över de viktigaste EU-lagarna om klimat, energi, markanvändning, transporter och beskattning, för att kunna åstadkomma de ytterligare utsläppsminskningarna för 2030.

Klimatförändringarna är ett globalt hot och kan bara hanteras med ett globalt svar. EU arbetar aktivt ihop med och stöder sina internationella partner för klimatåtgärder, t.ex. med kvalitetskontrollerade data från Copernicus klimatförändringstjänst (C3S).

Samtidigt med att minska utsläppen vidtar EU också åtgärder för klimatanpassning, för att klara de effekter av klimatförändringarna som redan är oundvikliga.

Här kan du hålla koll på hur det går med EU:s klimatåtgärder.

Det här är EU:s viktigaste lagar och strategier för att hantera klimatförändringarna:

Dessa strategier understöds av andra initiativ i olika branscher, däribland dessa:

Se hur EU bekämpar klimatförändringarna

Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen talar om Europas plan att bli den första koldioxidneutrala världsdelen

 

Bli engagerad

Se till att följa evenemangen i kampanjen, följ kampanjen #TheGreenTrack online och var med på kommande Green Track Stops – uppehåll längs det gröna spåret.

Kolla upp det pågående samtalet